3 października 2016

Polityka prywatności

W związku z realizacją obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym Panu/Pani prawach:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych, które są przez nas przetwarzane, jest Mateusz Gołąb prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pharmalogics Mateusz Gołąb z adresem stałego miejsca wykonywania działalności w Warszawie (00-695) przy ul. Nowogrodzkiej 50/515, posiadający numer identyfikacji podatkowej (NIP): 9521957030 oraz REGON: 365392649 („Pharmalogics”);

2. Jeżeli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu lub zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w ramach działalności Pharmalogics, albo przysługujących Panu/Pani w związku z tym praw, może się Pan/Pani skontaktować z administratorem za pomocą poczty elektronicznej: rodo@pharmalogics.pl;

3. Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w tym RODO, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz wyrażonej przez Pana/Panią zgody;

4. Zachowujemy Pana/Pani dane osobowe w poufności i zabezpieczamy je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa;

5. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Pharmalogics, a w szczególności w celu:
a) wypełnienia uzasadnionych interesów lub obowiązków prawnych ciążących na Pharmalogics jako na administratorze;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c) zapewnienia Panu/Pani dostępu do oferowanych usług, zawarcia z Panem/Panią umowy i jej wykonania, podjęcia działań na Pana/Pani żądanie oraz udzielania Panu/Pani w tym zakresie
wszelkiego niezbędnego wsparcia;

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez Pharmalogics przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów, dla których są przetwarzane. Oznacza to, że Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w czasie komunikacji z Panem/Panią, przez okres realizacji usług na Pana/Pani rzecz, oraz przez dodatkowy okres po zakończeniu kontaktu lub wykonaniu usługi do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;

7. Możemy przetwarzać następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych:
a) dane zwykłe, tj. podstawowe i elektroniczne dane identyfikacyjne jak imię i nazwisko, numer ewidencyjny, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko
służbowe, dane reprezentowanego podmiotu;

8. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane;

9. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z Pharmalogics, tj.:
a) zewnętrzni dostawcy usług;
b) podwykonawcy Pharmalogics, czyli podmioty, z których usług korzysta Pharmalogics przy przetwarzaniu Pana/Pani danych, tj. firma księgowa, prawnicza, dostawcy usług
teleinformatycznych lub sprzętu;
c) pracownicy i współpracownicy, czyli osoby, z którymi Pharmalogics współpracuje dla potrzeb realizacji obowiązków zawodowych;
d) inni niezależni odbiorcy, tj. podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, instytucje uprawnione do kontroli działalności administratora lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa;

10. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub Szwajcarię na podstawie standardowych klauzul umownych (https://ec.europa.eu/info/law/law-
topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en) lub certyfikacji Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework);

11. Przysługują Panu/Pani następujące prawa:
a) dostępu do dotyczących Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), uzupełnienia, jeżeli są niekompletne, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz otrzymania ich kopii;
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
c) wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na administratora, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa;
d) w przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie Pana/Pani zgody, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem);

12. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne. Jednakże, odmowa udzielenia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może skutkować odmową wykonania usługi lub podjęcia innej czynności. Podanie Pana/Pani danych jest obowiązkowe, jeżeli podstawę
przetwarzania stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.